ವೇರ್ಹೌಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್

ವೇರ್ಹೌಸ್ VR-4
ವೇರ್ಹೌಸ್ VR-5

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ VR-2
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ VR-3

ಬ್ಲಾಕ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್

ಬ್ಲಾಕ್‌ಯಾರ್ಡ್ VR-1
ಬ್ಲಾಕ್‌ಯಾರ್ಡ್ VR-2

ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್

ICEBOX VR-1
ICEBOX VR-2